Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor De Kleine Wereld? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_49_2023

Onze aanmeldprocedure

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Om uw kind toe te kunnen laten tot de Kleine Wereld, moet hij of zij beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs: (V)SO. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont.

Download het stappenplan voor aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school is een TLV nodig van het samenwerkingsverband (SWV) uit de regio waar de leerling woont. Na de aanmelding observeren we de leerling op de plek waar hij onderwijs volgt. Volgt hij op dat moment geen onderwijs dan doen we de observatie bij ons op school of op de plaats waar het kind dagbesteding heeft. Verder vragen we, met toestemming van de ouders/verzorgers, relevante gegevens op. 

Als alle benodigde informatie aanwezig is en de leerling wordt toegelaten, maken de intern begeleider en de orthopedagoog, in overleg met de Commissie voor de Begeleiding (CvdB), een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de begeleiding van de leerling op school. Na plaatsing op de school wordt de route van de zorgstructuur gestart

Aanmeldprocedure

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar terecht op De Kleine Wereld. 

Stap 1
Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen een afspraak maken met de directeur en/of de intern begeleider voor een oriënterend bezoek aan de school. De school geeft informatie over het onderwijs van de betreffende school en over de procedure die zij moeten volgen voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Stap 2
Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen ook een afspraak maken met de ambulant begeleider van onze samenwerkingsverbanden tw Driegang (SO) en Pasvorm (VSO).

Stap 3
Het dossier van de leerling wordt verzameld en er wordt toestemming gevraagd aan de ouder(s)/ verzorgers(s) om de dossiers door te geven.

Stap 4
Als het dossier incompleet is, wordt er eerst informatie opgevraagd bij andere instanties waar gegevens van de aangemelde leerling beschikbaar zijn. Als het dossier compleet is, wordt het aangeboden aan de commissie van het samenwerkingsverband ter beoordeling.

Stap 5
Het samenwerkingsverband doet een uitspraak over de toelaatbaarheid van de leerling in het SO/ VSO (ZML) en kent ook een bekostigingscategorie toe.

Stap 6
Als de leerling een bewijs van toelaatbaarheid heeft voor Speciaal Onderwijs (ZML), kunnen de ouders een keuze gaan maken.

De school zal de aanmelding van de leerling bespreken in de Commissie van Begeleiding.

Herindicatie

De TLV heeft een bepaalde geldigheidsduur, variërend van één schooljaar tot voor de duur van de schoolloopbaan op onze school. Op deze manier wordt regelmatig bekeken of de leerling bij ons op de goede plek zit en de juiste vorm van onderwijs volgt. Indien de TLV moet worden verlengd brengt de CvdB brengt een advies uit aan het SWV.

Instromen

In principe stromen leerlingen na de zomervakantie in op school. De mogelijkheid om in te stromen op een ander moment bekijken we per leerling. Daarbij letten we op de groepsgrootte, de zorg die leerlingen nodig hebben en de zorg die de instromende leerling nodig heeft.