Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

Het bieden van de juiste zorg aan onze leerlingen is een van onze belangrijkste taken. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van verschillende professionals zoals hieronder beschreven.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_48_2023
SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_35_2023crop
Zorgbehoeften

Alle leerlingen van De Kleine Wereld hebben een verstandelijke beperking. Daarnaast is er sprake van sociaal-emotionele problematiek, denk daarbij aan de acceptatie van de beperking, het gebrek aan zelfvertrouwen, een slecht zelfbeeld, faalangst en gedragsproblematiek. Ook kunnen leerlingen fysieke beperkingen en/of psychiatrische problematiek hebben. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dan ook om kansen te geven aan leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften.

In onze schoolgids kunt u ons volledige zorgbeleid lezen. 

Onze expertise

Didactiek

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Logopedist
 • Specialisten Zedemo
 • Specialisten Veilig Leren Lezen
 • Specialisten Met Sprongen Vooruit 

Iedere groep werkt met groepsplannen voor de diverse leerlijnen. In het groepsplan staat aan welke doelen van de leerlijnen gewerkt gaat worden en op welke manier. Regelmatig is er overleg tussen de leerkracht en de verschillende disciplines (orthopedagoog, logopedist, maatschappelijk werker en de zorgcoördinator). De leerkrachten verdiepen zich door middel van scholing op de gebruikte taal- en rekenmethodes. De zorgcoördinator 'bewaakt' het proces en heeft een ondersteunende rol op didactisch gebied

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 • Gedragsspecialist
 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog 

De genoemde betrokkenen maken deel uit van de Commissie voor de Begeleiding. Deze commissie wordt gevormd door de directeur (voorzitter), de maatschappelijk werkende, zorgcoördinatoren/ intern begeleiders, de orthopedagogen en een jeugdarts. De CVB komt 5 maal per schooljaar bijeen.

Psychodiagnostisch onderzoek wordt volgens planning uitgevoerd door een bevoegd testassistente of orthopedagoog. Deze test wordt altijd met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 • Gedragsspecialist
 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Specialisten Geef me de 5 

Het onderwijs- en onderwijs ondersteunend personeel is geschoold in de methode Geef me de 5. Geef me de 5 is een methodiek voor het begeleiden van kinderen met autisme. Doordat al het personeel hierin is gespecialiseerd, wordt er naar gestreefd dat iedereen dezelfde aanpak hanteert voor onze leerlingen met autisme. 

De twee orthodpedagogen die verbonden zijn aan onze school begeleiden de leerkrachten bij eventuele hulpvragen over gedrag van leerlingen.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Shantala massage
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Binnen schooltijd worden ouders van leerlingen in de gelegeheid gesteld hun kinderen op basis van indicatie en hulpvraag, fysiotherapie te laten volgen. Hierbij werken wij samen met fysiotherapiepraktijk De Colvenier. 

De vakleerkrachten gymnastiek worden naast de groepslessen ook ingezet voor individuele begeleiding van leerlingen die op motorisch gebied extra ondersteuningsbehoefte hebben. 

Twee medewerkers zijn geschoold in het geven van Shantala massages. In overleg met betrokkenen kan besloten worden om Shantala in te zetten. De logopedist is gespecialiseerd in onder andere mondmotoriek en bijbehorende problematiek.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Zorgmedewerkers 

In het kader van het project 'zorg in School', heeft De Kleine Wereld een convenant met Syndion afgesloten. Syndion is al vele jaren een vaste partner van de school.